بنابراین

«اگر شما در تغییر عملکردتان جدی هستید، پس شجاع بوده و از حالا شروع کنید»...

پایان ترجمه

در تاریخ ٣ / ١ / ١٤٣٠ هـ ق . ساعت ٢ و ٦ دقیقه