با اختصار

«آیا شما در تغییر عملکردتان جدی هستید؟».