اشاره‌ای کافیست

«لقمه‌ی بزرگ قبل از فروبردن، نیاز به خوب جویدن دارد».