نصیحت

«هوشیار باش آن‌ها را نهار خود کن قبل از آن که تو را شام خود نمایند».