اندیشه

«زیرکی آن نیست که تو به هنگام جدال پیروز باشی، بلکه زیرکی آن است که اصلاً در مشاجره و جدال داخل نباشی».