نتیجه

«مهارت ما در بهره‌بردن از دیگران، آنان را در محبت و انس به ما خبر می‌گرداند».