وجهه نظر

«خوش‌بین باش و به مردم گمان نیک داشته باش و آن‌ها را تشویق کن تا بیشتر به جلو گام بردارند».