تجربه

«عیب آن نیست که شما اشتباه بکنید؛ بلکه عیب آن است که شما بر عیب‌تان اصرار بورزید».