تصمیم

«بهترین سخن را انتخاب کن آنگونه که بهترین میوه را انتخاب می‌کنی».