با اختصار

«در تمجید اسراف کن و در انتقاد میانه‌رو باش».