تعجب

«حیوان زبان درازی دارد؛ اما سخن نمی‌گوید. انسان زبانش کوتاه است، ولی خاموش نمی‌شود».