حقیقت

«آدمی نه گوشتش خورده می‌شود و نه پوستش پوشیده می‌شود پس جز شیرین‌زبانی چه چیزی در او وجود دارد!».