خاطره...

«زندگی کوتاه‌تر از این است که تو آن را با کسب دشمنی صرف نمایی».