گفته‌اند:

نامت عيونك والمظلوم منتبه
يدعو عليك وعين الله لم تنم
یعنی: «چشم‌هایت خوابند و مظلوم و ستمدیده بیدار است و علیه تو دعای بد می‌کند حال آن که چشم‌های خداوند به خواب نمی‌رود».