وجهه نظر...

«زندگی، گرفتن و دادن است، پس دادنت را بیشتر از گرفتنت قرار بده».