حقیقت:

«به تو گول زدند آنگاه گفتند: دروغ سفید است؛ زیرا رنگ دروغ سیاه است» [١٠٤].

[١٠٤] سعدیا راست روان گوی سعادت برند
راستی کن که به منزل نرسد کج‌رفتار
(مترجم)