تجربه...

«اولین نگاه به سوی شما ٧٠ % از تصور شما را در ذهن مقابل متبلور می‌سازد».