وجهه نظر...

«جلب محبت مردم فرصت‌هایی هستند که هوشیاران آن‌ها را به دست می‌آورند».