وجهه نظر...

با خودت صریح و با مردم جری باش و توانمندی‌هایت را بشناس و در محدوده‌ی آن‌ها ملتزم باش.