تجربه...

«معذرت‌خواهی در آغاز کار بهتر از معذرت‌خواهی در آخر است».