نظر...

«هرکسی به خاطر دیگران زنده باشد، زندگی سخت و طاقت‌فرسا خواهد داشت، اما بزرگ منشانه زندگی خواهد کرد و بزرگ منشانه خواهد مرد».