گفته‌اند

«من عرف سرك أسرك» «هرکسی رازت را فهمید اسیرت کرد».