وجهه نظر...

«هرچه از حدش بگذرد به ضررش عوض می‌شود و چه‌قدر از شوخی‌ها که به مجادله و جنگ می‌انجامند».