تجربه...

«یکی از علمای سلف فرمودند: هرکسی دینش را در معرض خصومت‌ها و دشمنی‌ها قرار دهد، زیاد نقل و انتقال می‌کند».