وجهه نظر...

«با اختصار به اشتباه گوش‌زد کن و سخنرانی نکن».