قناعت...

«بادها، کوه‌ها را تکان نمی‌دهند، اما با ریگ‌ها بازی می‌کنند و آن‌ها را به هر شکلی که بخواهند درمی‌آورند».