زندگی‌ات را به سر ببر...

«در تفقد مشکلات قرار نگیر و در امور ریز مداقه نکن، بلکه از زندگی‌ات بهره ببر».