حدیث...

«خیلی بدند مردانی که جمله: «چنین گفته‌اند» را به عنوان مرکبی (برای رسیدن به خواسته‌ها و فرار از مسئولیت‌ها) گرفته‌اند».

همین گناه برای انسان کافی است که هرآنچه بشنود آن را بازگو نماید.