راهکار...

«وقتی شخص اشتباه‌کننده به زشتی اشتباهش پی ببرد نسبت به نیازمندی‌اش به نصیحت قانع می‌شود و پذیرش آن بیشتر و قانع‌بودنش بزرگتر می‌شود».