رأی...

«بسا اوقات روش ما در تعامل با اشتباهات، به عملی بزرگتر از خود اشتباه می‌انجامد».