بارقه...

«می‌توانی عسل بخوری، بدون این که کندو را بشکنی».