زنبور عسل و مگس...

«مانند زنبور عسل باش که بر گل‌های پاکیزه می‌نشیند و از نجاست‌ها دوری می‌کند و مانند مگس مباش که همواره دنبال زخم‌هاست».