شما تنها نیستید!...

«عواطف و احساساتت را اظهار نما و با صراحت بگو: من شما را دوست دارم و از دیدن‌تان خوشحال می‌شوم، شما در دل من ارزشمند و نفیس هستید».