پیشنهاد...

«نخستین دیدار ٧٠% از شخصیت شما را به نمایش می‌گذارد، لذا با مردم چنان برخورد کنید که این اولین و آخرین دیدارتان هست».