رای...

«گمان مبر که مردم یک رنگ هستند، بلکه آن‌ها عبارتند از طبائع مختلف و غیر قابل شمار».