اشاره...

«با انسان از حیث این که انسان است برخورد کن نه از حیث شکل، مال و مقام آنان».