نظر...

«به جای این که به تاریکی دشنام دهی، سعی کن چراغی روشن نمایی».