اندیشه...

«با نرمی و استفاده از مهارت‌های تعامل و توجیه مردم می‌توانیم به خواسته‌هایمان تحقق بخشیم».