توجه: با ما باش...

«پهلوان کسی است که تصمیم می‌گیرد و پافشاری می‌کند تا مهارت‌ها و خلاقیت‌هایش را پیشرفت دهد و از توانمندی‌هایش استفاده کند».