صفحه نخست حدیث و سنت منزلت سنت در اسلام برای فهم احکام باید به سنت رجوع نمود

برای فهم احکام باید به سنت رجوع نمود

کسی که قرآن واحادیث نبوی را با درک وفهم مطالعه کند وبخواند، به خصوص آیات واحادیث احکام را، بدون شک در می‌یابد که سنت نبوی در بیان احکام مجمل قرآن کریم نقش مهمی‌دارد واین قابل انکار نیست، وسنت وحدیث نبوی است که مطلق آیات قرآن را مقید، وعام آن را خاص می‌گرداند، وناسخ ومنسوخ آن را بیان می‌کند.

اگر ما خواسته باشیم آن احکامی‌که در قرآن بطور مجمل آمده، وسنت رسول الله÷ آنها را بیان وتفصیل نموده، وهمچنین احکامی‌که در سنت ذکر شده ودر قرآن نیامده است، مثال بزنیم، بدون شک احکام بسیاری را در ابواب عبادات ومعاملات وحدود وغیره خواهیم یافت.