حكم شرعی مواد مخدر

در گذشته توضیح گردید که مواد مخدر و نشه‌آور با همه انواع و اقسامش ضرر‌هاى جسمی، روانی، جانى، مالى، اجتماعى و اخلاقى را در پى دارد، بنا بر این تردیدى در این نیست که مصرف اینگونه مواد بهر شکلی و بهر صورتی باشد - اعم از خوردن، نوشیدن، بلعیدن، بوییدن و یا تزریق- حرام است، زیرا اسلام چیز‌هایى را چون خمر (شراب) با نص صریح و قطعی حرام کرده که فساد و زیان آن از فساد و زیان مواد مخدر کمتر است [۳۵۲].

اگر نصى هم در این زمینه نمی‌بود، قانون دفع ضرر و سدّ ذرایع فساد به ما مى‏گوید که: استفاده از مواد مخدر حرام است، زیرا ضرر بهداشتى، عقلى، روحى، تربیتى، اقتصادى و اجتماعى آن مانند خمر بلکه بیشتر از آنست. شیخ الاسلام امام ابن تیمیه مى‏گوید:

«ان فيها من الـمفاسد ما ليس فى الخمر» [۳۵۳]. «حشیش مفاسدى دارد که در خمر نیست».

و از شاگرد ارشدش امام ابن قیم چنین نقل است: «يدخل فى الخمر... الحشيشة اللقمة الملعونة». «حشیش، لقمه ملعونه نیز، در حکم خمر است» [۳۵۴].

[۳۵۲] فقه السنة ج۳ ص۱۷۲۲-۱۷۲۳. [۳۵۳] مجموع فتاوى د۳۴ ص ۲۲۴. [۳۵۴] زاد ج۴ ص۴۶۳.