ب- زیان عقلی و روانی:

نه تنها اسلام بلکه تمام ادیان آسمانی بخاطر حمایت از امور پنجگانه: دین، عقل، شرف و ناموس، جان و مال آمده، و به حفاظت آن تأکید داشته و خردمندان بر آن اتفاق دارند:

از جملۀ امور پنچ‌گانه بطور مشخص به سبب مواد مخدر آسیب پذیر است عقل انسان است، زیرا مواد مخدر مانند خمر در عقل آثار منفى‏اى باقى مى‏گذارد. به گونه‏اى که استعمال آن موجب مى‏شود انسان دور را نزدیک و نزدیک را دور ببیند.

این نعمت بزرگ که پروردگار متعال براى انسان لطف نموده و انسان بوسیله آن راه‌هاى خیر و هدایت را درک نموده، و پروردگار خود را عبادت مى‌نماید. خداوند متعال در قرآن کریم عاقلان را در چند موضع تعریف و تمجید نموده است.

همین عقل انسان بود که خداوند آن را پیشوا و جانشین در روى زمین قرار داده همه موجودات را برایش مسخر کرد، ولى بازهم قربانى جرعۀ از شراب یا پارچۀ از چرس یا افیون وغیره پلیدى‌ها می‌شود!‌ پس افسوس به حال کسیکه عقل خود را قربانى این چنین لذت‌ها و خوشى‌هاى خیالى و کوتاه مدت نموده آن را تباه و برباد می‌دهد، این لذت و مستى‌هاى خیالى، آفات و مصایب خطرناکى در پى دارد که انسان را بدتر از حیوانات مى‌سازد، پس چه فرقى میان شخصی‌که عقل خود را توسط شراب به بربادى مى‌کشاند و شخصی‌که بوسیلۀ مواد مخدر آن را تباه مى‌کند؟! همه دیانت‌هاى آسمانى گذشته توجه خاص به این امور پنجگانه داشته‌اند، پس آیا ممکن است، ‌دین اسلام که آخرین دیانت‌ها در روى زمین است و همه خوبی‌هاى خاص و عام را دربر دارد راضى به آن باشد تا فردى از افراد منسوب به آن دیوانه‌وار چیزى ر انداند و یا بطرف دیوانگى روان باشد؟!.

ابداً اینطور نخواهد بود و این پلیدى‌ها را هیچگاه براى آن‌ها اجازه نخواهد داد [۳۵۰].

[۳۵۰] حکم مخدرات در اسلام ۳۹-۴۰.