مواد مخدر اختراع شده:

این نوع مواد مخدر با دو نوع بالا که از نباتات و یا شیرۀ آن بدست می‌آید، ارتباطى نداشته و از بعضى مواد کیمیاوى ترکیب شده بدست مى‌آید، ولى تأثیر آن همانند مواد مخدر طبیعى و مصنوعى مى‌باشد مانند مواد خواب‌آور، ضد خواب، تسکین دهنده و بی‌هوش کننده.

خطرناکترین این مواد که استعمال کننده را معتاد می‌سازد همانا هیروئین،‌ کوکائین، مورفین،‌ افیون، ‌چرس می‌باشد [۳۴۳].

***

[۳۴۳] همان مأخذ.