انواع مواد مخدر:

مواد مخدر را میتوان به سه دسته تقسیم نمود: