الف- تعريف مواد مخدر

مُخَدِّر وازۀ عربی است که از کلمۀ «خَدَرُ»گرفته شده به معنای ضعف سستى، نرمی و ناتوانی، و به معنای سردی نیز آمده است [۳۴۰].

بصورت عموم معنای ترس، ‌کندی، ‌حیرانی، تردد، تنبلی، بی‌غیرتی و بى‌همتى را دربر مى‌گیرد که همۀ این صفات در شخص معتاد به مواد مخدر و هر نشه‌کنندۀ دیگر چه جامد و چه مایع باشد، وجود دارد.

[۳۴۰] لسان العرب ۲/۵۱۷.