صفحه نخست آداب و رسوم اسلامی خطبه های جمعه (۴۵) اهمیت امن و وسائل تحقق آن از دیدگاه قرآن و سن...

(۴۵) اهمیت امن و وسائل تحقق آن از دیدگاه قرآن و سنت

یکی از ضروریات بسیار عمده و حیاتی‌که هر فرد برای شخص خود، فامیل و خویشاوندان خود، جامعه و محیط خود، و بالآخره برای دنیا و آخرت خود می‌خواهد همانا امن و سلامتی است، و این امن طوری‌که همه می‌دانند نه تنها یک ضرورت فردی و شخصی محسوب می‌شود بلکه یک ضرورت مبرم اجتماعی نیز به شمار می‌رود، طوری‌که هیچ پروگرام اجتماعی نه در سطح ملی و نه در سطح بین المللی بدون موجودیت فضای امن و سازگار موفق و پیروز شده نمی‌تواند، و از همینجا است که در کشور‌های مختلف جهان بخاطر تحقق و حصول آن به پیمانۀ ملی و بین المللی، و با مصارف بسیار هنگفت و گزاف سالانه کانفرانس‌ها و سمینار‌های متعددی دایر می‌گردد، اما با تأسف همۀ کنفرانس‌ها کدام دست‌آورد و نتیجۀ مشخصی نداشته است، لذا ضرورت ایجاب می‌نماید تا مفهوم امن را با اسباب و وسایل آن در پرتوى قرآن و سنت مورد ارزیابی قرار دهیم.