صفحه نخست آداب و رسوم اسلامی خطبه های جمعه ۹ – عدم افشاء نمودن راز و اسرار، و عیب‌های زن.

۹ – عدم افشاء نمودن راز و اسرار، و عیب‌های زن.

شوهر باید راز و اسرار همسرش را حفظ نموده و به دیگران افشا نکند. و همچنان زن مانند دیگران بشر است حتما عیب و نقصی می‌داشته باشد، پس یک شوهر خوب باید اسرار و عیوب همسرش را حفظ نموده به دیگران افشا نکند.