۷- عدم ترک خانه:

اگر شوهر بخاطر تأدیب و تنبیه‌دادن همسرش برای مدتی اگر خواسته باشد از وی فاصله بگیرد، باید این فاصله در حدود خانه منحصر بوده و هیچ‌گاه از خانه بیرون نشود چنانچه پیامبر ج در ادامۀ حدیث قبلی فرمودند: «...وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ» [۳۲۲]. «از زن فاصله نگیر و جدا مشو مگر در داخل خانه».

بلی اگر در برآمدن شوهر از خانه به شکل احتجاج کدام مصلحت شرعی وجود داشته باشد، طوری‌که پیامبر ج یک ماه را بیرون از خانه به عنوان ایلا سپری نمودند، پس در آن صورت می‌تواند از خانه به غرض تحقق همان مصلحت بیرون رود.

[۳۲۲] (حسن صحیح) سنن ابو داود، کتاب النکاح، باب فی حق المرأة علی زوجها ص: ۲۴۴ شمارۀ حدیث: ۲۱۴۲.