صفحه نخست آداب و رسوم اسلامی خطبه های جمعه ۹- از مال شوهرش بدون اجازۀ وی مصرف نکند:

۹- از مال شوهرش بدون اجازۀ وی مصرف نکند:

زن برعلاوه اینکه این مکلفیت را دارد تا از ناموس و شرف خود و شوهرش حفاظت نماید همچنان این مکلفیت را نیز دارد تا از مال و دارایی شوهرش حفاظت نماید، لذا نباید زن بدون اجازۀ شوهرش از مالش مصرف کند.

و دلیل این امر این حدیث پیامبر ج است که فرمودند: «...لَا تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ شَيْئًا مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا...» [۳۰۳].«زن نباید از خانه و یا ثروت شوهرش بدون اجازۀ وی مصرف کند».

[۳۰۳] (صحیح) سنن ابو داود، ابواب الإجارة، باب فی تضمین العور ص: ۲۹۶ شمارۀ حدیث: ۳۵۶۵.