۹- نیکی با مسافران:

گروه دیگری که در این آیه در بارۀ آن‌ها با لفظ ﴿وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ سفارش شده مسافرانی هستند که در سفر و بلاد غربت احتیاج پیدا می‌کنند، با اینکه ممکن در شهر خود افراد متمکنی باشند.

قرآنکریم در آیات متعددی در مورد احسان و نیکی با مسافران تأکید نموده و آنها را مستحق کمک و صدقات خوانده است.